Over ons

Algemene voorwaarden

Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van The Balanced Women. In eerste instantie wijst The Balanced Women alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kun je geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens

‘The Balanced Women’ is momenteel niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kun je ons via de onderstaande gegevens bereiken:

info@thebalancedwomen.nl

2. Definities

– Dag: kalenderdag;

– Dienst: delen van informatie en tips via de blog en digitale producten

– Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

– The Balanced Women: verkoper;

– Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;

– Product: zaken zoals aangegeven op de website 

– Praktijk: de fysieke locatie van Behandelaar, waar Producten aangeboden worden, Diensten 

– Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument t tot stand komt;

– Partijen: Verkoper en Consument tezamen genoemd;

– Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van ‘The Balanced Women’ zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ‘The Balanced Women’ en consument. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van ‘The Balanced Women’ niet van toepassing.

2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.

3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen ‘The Balanced women’ en Consument en ‘The Balanced women’ en Cliënt.

4. Aanbieding en offerte

1. ‘The Balanced women’ doet een aanbod op de website.
2. Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard na betaling in de webshop.
3. Prijsopgave gedaan op de website zijn inclusief btw.
4. Het door de ‘The Balanced Women’ gemaakte aanbod is opgesteld aan de hand van informatie die door consument zijn verstrekt.

5. Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen ‘The Balanced Women’ en Consument komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
2. Pas na schriftelijk akkoord tussen ‘The Balanced Women’ en Consument zal ‘The Balanced women’ overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
3. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail verstuurd.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.
5. Beoordeling van de vraag of ‘The Balanced women’ te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan ‘The Balanced women’. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Consument verstrekte gegevens.

6. Uitvoering Overeenkomst

1. ‘The Balanced Women’ staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door ‘The Balanced women’ geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan ‘The Balanced women’.
2. ‘The Balanced women’ voert de Overeenkomst uit met de gegevens informatie van de Consument.
3. Wanneer Consument ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door ‘The Balanced Women’, kan Consument geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ‘The Balanced Women’ immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
4. ‘The Balanced women’ zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Levering

1. Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen.
2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het Product wordt verzonden.
3. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) Product(en) voldaan te worden.
4. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument opgegeven adres. ‘The Balanced Women’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.

8. Prijzen

1. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld op de website van ‘The Balanced women’ dan wel het aanbod van ‘The Balanced women’
2. ‘The Balanced women’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
3. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Consument getoond.
of
4. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst van ‘The Balanced women’ dan wel het aanbod/offerte van ‘The Balanced women’. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Consument hiervan op de hoogte is gesteld.
5. ‘The Balanced women’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

9. Betalingsvoorwaarden

Bij aankopen via de website vraagt ‘The Balanced women’ een directe betaling via Mollie.

10. Retournering website

1. Indien het Product via de website van ‘The Balanced women’ is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 Dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
3. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. De ‘The Balanced women’ mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres, of indien aanwezig, op het retouneringsformulier aangegeven adres.
6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in artikel 11.3 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ‘The Balanced women’. Dit hoeft niet als de ‘The Balanced women’ heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
7. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ‘The Balanced women’ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Als de ‘The Balanced women’ niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de ‘The Balanced Women’ aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

11. Verplichtingen Consument tijdens de Bedenktijd

1. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Consument het Product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 12.1.

12. Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle door ‘The Balanced Women’ geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van ‘The Balanced Women’.
2. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ‘The Balanced Women’.
3. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.

13. Aansprakelijkheid

1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van ‘The Balanced Women’ en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.
2. Indien ‘The Balanced Women’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien ‘The Balanced women’ aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘The Balanced women’ bepaalde bedrag.
4. ‘The Balanced women’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘The Balanced women’ is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. ‘The Balanced women’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘The Balanced Women’ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘The Balanced Wome ’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
7. ‘The Balanced Women’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
8. In geen geval is ‘The Balanced Women’ aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) ‘The Balanced women’.
9. ‘The Balanced Women’ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘The Balanced women’.

14. Beleid bij Klachten

1. Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
2. ‘The Balanced Women’ zal na bekendmaking van de klacht zo snel mogelijk contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
3. Consument dient ‘The Balanced Women’ altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van ‘The Balanced Women’.

15. Privacy en gegevens van Consumenten 

‘The Balanced Women’ conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

16. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ‘The Balanced women’ ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ‘The Balanced women’ niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
2. ‘The Balanced Women’ heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
3. Indien ‘The Balanced Women’ een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

17. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

18. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

19. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

20. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft ‘The Balanced Women’ het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

21. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Consument en ‘The Balanced Women’, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

22. Forumkeuze

De rechtbank Den-Haag, locatie Leiden (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft ‘The Balanced Women’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

 

info@thebalancedwomen.nl

Versie 2023